PlantFix liquid

2 x 3 g (Art.nr.: 80294)

Productbeschrijving

 

Dikvloeibare lijm om planten en mossen binnen enkele seconden op decoratiemateriaal vast te plakken.

 

Bevat: 
Bevat: Cyanoacrylaat.

Gevarenaanduiding: 
EUH202: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veilligheidsinstructie: 
P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende leding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P304 + P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321: Specifieke behandeling vereist (zie aanwijzing op dit etiket).
P362 + P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 
 

Daarvoor adviseren wij

 
Mangrovehout M
25 - 35 cm
 
Scaper's Tools
CO2 Diffusor Set, S, 26,5 cm
meer maten voorhanden...
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken

 
Lava Ball 2
Ø 7 cm
 
Frag Fix
150 g
 
 

Overige varianten

 
PlantFix liquid
20 g
meer maten voorhanden...