PlantFix liquid

20 g
meer maten voorhanden... (Art.nr.: 80293)

Productbeschrijving

 

Dikvloeibare lijm om planten en mossen binnen enkele seconden op decoratiemateriaal vast te plakken.

 

Bevat:
Bevat: Cyanoacrylaat.

Gevarenaanduiding:
EUH202: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veilligheidsinstructie:
P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende leding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P304 + P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321: Specifieke behandeling vereist (zie aanwijzing op dit etiket).
P362 + P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 
 

Downloads

Gebruikshandleiding / PlantFix_liquid
     (PDF, 868,5 KB)

Daarvoor adviseren wij

 
Mangrovehout XS
12 - 16 cm
 
Mopani S
15 - 25 cm
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken

 
Deco Wood 3
29 x 16 x 19 cm
 
 

Overige varianten

 
PlantFix liquid
2 x 3 g