Oxyletten -T

40 st. (Art.nr.: 51360)

Productbeschrijving

 

Oxyletten -T tabletten zijn voor alle soorten sier- en tuinvijvers, met en zonder vissen. De opgeloste zuurstof oxideert verontreinigingen, vervangt verloren gegane zuurstof en is essentieel voor schoon en gezond water.

Gebruik: 1 tablet voor 10 l / week

 

 

 Bevat: 
Zuurstof gebaseerd bleekmiddel 15 – 30 %.


Gevarenaanduiding: 
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veilligheidsinstructie: 
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

UFI W300-P0FK-200M-G994

 

 
 

Daarvoor adviseren wij

 
Zeolith
10 kg, 8 - 16 mm
 
Phosphat Stop
400 g / 1.000 ml
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken