Oxyletten

80 st. (Art.nr.: 51320)

Productbeschrijving

 

Oxyletten tabletten verrijken het water met zuurstof, versnellen de ontleding van organisch afval en gaan de vorming van algen tegen. Onmisbaar in kleine aquaria, wanneer de aquariumpomp defect is.

Gebruik: 1 tablet voor 10 l / week

 

 

 Bevat:
Zuurstof gebaseerd bleekmiddel 15 – 30 %.


Gevarenaanduiding:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veilligheidsinstructie:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

UFI W300-P0FK-200M-G994

 
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken