Sanoplant

20 st. (Art.nr.: 41000)

Productbeschrijving

 

CO2 bemestingstabletten voor gezonde en sterke plantengroei. De enige meststof met koolzuur, alle noodzakelijke voedingsstoffen en onmisbare sporenelementen. Een van de meest succesvolle producten, want de beste verlichting en de duurste
CO2-installatie is zinloos, wanneer niet alle noodzakelijke voedingsstoffen in de juiste mengverhouding tot elkaar aanwezig zijn.

  

• ideale combinatie van de drie belangrijkste mestsoorten
• koolzuurherbemesting, voor gezonde plantengroei
• ijzer en sporenelementen voor een verzadigde kleuring van de bladeren
• noodzakelijke voedingsstoffen voor de basisbemesting van krachtige planten

 

 

Bevat:
Dinatriumdiwaterstofpyrofosfaat

Gevarenaanduiding:
H 319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H332: Schadelijk bij inademing.

Veilligheidsinstructie:
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

 

 
 

Daarvoor adviseren wij

 
Natalit
3 l
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken

 
Plant basic
50 tabletten
 
Root K
12 tabletten